Glavni grad Podgorica

VIII Zimska edukacija za ustanove Socijane zaštite

Direktrorica JU Dnevni centar je prisustvovala edukaciji za ustanove socijalne zaštite. Teme ove edukacije osim ostalih bile su i Koheziona politika kao moguć odgovor na potrebe najosjetljivijih, Reforme socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, Funkcionisanje ustanova socijalne zaštite u zemljama regiona i predstavljanje primjera dobre prakse kao i mnoge druge. Na ovaj način je obogatila već postojeće znanje iz ove oblasti.