Glavni grad Podgorica

O ustanovi

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Podgorica je kako je to definisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ustanova koja obavlja djelatnost iz oblasti usluga socijalne i dječje zaštite – podrška za život u zajednici.  Osnovana je 2015. godine od strane Skupštine Glavnog grada – Podgorica.

Ova usluga bitno doprinosi boljem kvalitetu života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, podržava njihov ostanak u porodici, podstičući razvoj i korišćenje očuvanih potencijala, razvijajući i unapređujući vještine važne za svakodnevni život u skladu sa njihovim potrebama.

Nalazi se u naselju Stari Aerodrom –ul. Dositeja Obradovića br.12, u objektu koji je Glavni grad dobio kao zaostavštinu od pokojnog gospodina Batrića Jovićevića. Rekonstrukcija navedenog objekta urađena je kroz partnerstvo Glavnog grada Podgorica, Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNDP-ija i UNICEF-a. Zgrada ima prizemlje i dva sprata i po svim standardima prilagođena je i opremljena tako da odgovara potrebama i sposobnostima korisnika u skladu sa svrhom usluge.

JU Dnevni centar ima za cilj zaštitu, promociju i unapređenje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju, njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednici, edukaciju i osposobljavanje za što veću samostalnost u dnevnim aktivnostima zavisno od očuvanih sposobnosti korisnika.

Pravo na korišćenje usluge dnevnog boravka imaju djeca i omladina sa razvojnim smetnjama uzrasta do 27 godina koji imaju potrebu za dnevnom brigom, nadzorom i podrškom u održavanju i razvijanju potencijala na način koji ne ometa njihovo školovanje. Roditelji se obraćaju JU Centru za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi gdje njihovi stručni radnici procjenjuju potrebe djeteta i njegove porodice za određenom uslugom i donose rješenje o korišćenju usluge na osnovu koga se vrši prijem.

U skladu sa Statutom Dnevni centar pruža sljedeće usluge: dnevni boravak, individualni i grupni rad, održavanje njege i lične higijene, vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život, socijalizacija, prevoz, slobodne aktivnosti i ishranu (dva obroka i užinu) koji se dopremaju iz kuhinje vrtića ”Đina Vrbica”. Dnevni centar je otvoren pet dana u sedmici u intervalu od 8-16 časova.

Sve aktivnosti u JU Dnevni centar realizuju se prema godišnjem programu rada i podrazumijevaju višečasovni boravak djece i omladine u bezbjednom okruženju, a za to vrijeme njihove porodice imaju mogućnosti za radne i druge aktivnosti. Rad se odvija u grupi i individualno u skladu sa procijenjenim potrebama, mogućnostima i interesovanjima korisnika. Od samog ulaska u Dnevni centar pa sve do polaska kući, korisnici svakodnevno prolaze kroz niz unaprijed organizovanih i sistemski isplaniranih aktivnosti koji čine ritam dana ustanove, a usmjerene su na pomoć u razvoju i unapređenju raznovrsnih vještina i sposobnosti korisnika kroz jačanje postojećih potencijala.

Struktura zaposlenih

U Javnoj ustanovi Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Podgorica osim direktora i sekretara zaposleni su:

Stručni radnici: defektolog, vaspitač i radni terapeut;

Saradnici: fizioterapeut, njegovateljice i vozač/asistent.