Glavni grad Podgorica

ASISTIVNI KABINET U DNEVNOM CENTRU

ASISTIVNI KABINET U DNEVNOM CENTRU


24.11.2020.god.


Tokom 2020 godine pandemija je na neki način bila izazov za prilagođavanje na novi, potpuno drugačiji pristup radu u svim oblastima, pa tako i u specijalnoj edukaciji. U ovom periodu itekako smo bili oslonjeni na informacionu i komunikacionu tehnologiju kako bi se mogao organizovati rad na daljinu preko kamera, društvenih mreža, raznih online platformi i sl. pa su pristup računaru, sposobnost izražavanja i prenošenja informacija postali neophodnost današnjice za naše korisnike i njihove roditelje. U skladu s tim, intezivirali smo rad sa korisnicima u asistivnom kabinetu sa posebnim fokusom na omogućavanju potpomognute i alternativne komunikacije za korisnike koji imaju teškoće u verbalnoj komunikaciji. Osim toga korisnici zajednički sa terapeutom učestvuju u izradi raznovrsnih slikovnih didaktičkih materijala koji se kasnije koriste za pravljenje rasporeda aktivnosti , simbolizaciju prostorija u Dnevnom centru, pa i vježbanje kognitivnih i komunikacijskih vještina korisnika. Trenutno je preko pola naših korisnika uključeno u individualne tretmane u asistivnom kabinetu i na nedeljnom nivou više puta imaju prilike da uvježbavaju upotrebu materijala, softvera i hardverskih pomagala koja im omogućavaju da prevaziđu govorno-jezičke, komunikacijske i motoričke prepreke.