Glavni grad Podgorica

Program “Direktno otvaranje radnih mjesta- javni rad”

Program “Direktno otvaranje radnih mjesta- javni rad”

 JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Podgorica, u cilju unapređenja kvaliteta usluge, a u želji da korisnicima pružimo raznovrsnije i bogatije sadržaje je posredstvom programa  “Direktno otvaranje radnih mjesta- javni rad” angažovalo tri lica, na period od tri mjeseca. Program “Direktno otvaranje radnih mjesta- javni rad” finansira ZZZCG i tim projektom data je prilika da se nezaposlena lica sa evidencije ZZZCG radno angažuju odeređeni period i steknu iskustva u radu sa djecom i omladinom sa invaliditetom.


29.12.2021.god.