Glavni grad Podgorica

Obuka za profesionalce dječje zaštite u primjeni kulturno kompetentne međusektorske prevencije i usluga podrške žrtvama nasilja

Zaposleni iz JU Dnevni centar prisustvovali su obuci za profesionalce dječje zaštite u primjeni kulturno kompetentne međusektorske
prevencije i usluga podrške žrtvama nasilja.

Cilj obuke je da doprinese jačanju kapaciteta sistema dječje zaštite za pružanje međusektorskih, inkluzivnih i kulturno osjetljivih usluga koje će doprinijeti prevenciji i boljoj
podršci djeci žrtvama nasilja, naročito kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju, djeca iz romske i egipćanske populacije, djeca migranti i izbjeglice, i druga djeca koja su iz bilo kog razloga u većem riziku od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije.